ผิวแห้ง
ผิวผสม
ผิวมัน
ลอก
เป็นขุย
ไวต่อปัจจัยกระตุ้น/ระคายเคือง
แดง
เป็นผื่น
รู้สึกยิบๆ
คัน
ผิวแห้ง แต่มีความมันบริเวณ T-Zone
มี
ไม่มี

มลภาวะ
แสงแดด
ฝุ่นละออง
สารเคมีในเครื่องสำอาง
อากาศเปลี่ยนแปลง
อาหารบางชนิด (มีผื่น)
อื่นๆ

* 1 เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง // 2 ผิวชั้นอีพิเดอร์มิส // 3 สำหรับผิวแห้งที่ผ่านการทำเลเซอร์ที่ไม่มีอาการผิดปกติแทรกซ้อน // 4 เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องใน6สัปดาห์ จากการศึกษา Comparative trial of moisturizer containing licochalcone A vs. hydrocortisone lotion in the treatment of childhood atopic dermatitis: a pilot study. M Udompataikul, W Srisatwaja // 5 จากการประเมินความสามารถในการดูดซับออกซิเจนบนผิว ในกลุ่มตัวอย่าง 28 คน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไบเออร์สด๊อรฟ เอจี ประเทศเยอรมนี ธันวาคม 2552